Algemene Voorwaarden

download als pdf

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden, geldend vanaf 01-08-2020, worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
 1. Mijnsteiger B.V. (hierna: mijnsteiger): de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nikkelstraat 37, 1411AH te Naarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80249019.
 2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie mijnsteiger een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een huurder als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: mijnsteiger en de huurder gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen mijnsteiger en de huurder tot stand gekomen overeenkomst, waarmee mijnsteiger zich, tegen betaling, heeft verbonden tot de verhuur van een of meerdere zaken, al dan niet inclusief (de)montage daarvan.
 6. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst door mijnsteiger ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen en aan mijnsteiger in eigendom toebehorende zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, rolsteigers, gevelsteigers, kamersteigers, schoorsteensteigers, dakkapelsteiger en torensteigers.
 7. Website: www.mijnsteiger.nl.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van mijnsteiger en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de huurder, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aan de huurder gericht aanbod van mijnsteiger (waaronder zijn offertes en het aanbod op de website mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. mijnsteiger kan zijn aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de huurder.
 2. Aan een aanbod van mijnsteiger dat gebaseerd is op door de huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de huurder geen rechten ontlenen.
 3. Voorts kan de huurder geen rechten ontlenen aan een aanbod van mijnsteiger dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht mijnsteiger niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van het aanbod van mijnsteiger, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij mijnsteiger anders aangeeft.
 6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen uitsluitend rolsteigers na de levering door of vanwege de huurder zelf worden ge(de)monteerd en geldt voor overige steigers dat deze door mijnsteiger worden ge(de)monteerd.
 7. Indien de datum/tijd van levering van het gehuurde en eventuele (de)montage daarvan door mijnsteiger bij totstandkoming van de overeenkomst nog niet is vastgesteld, treden partijen in overleg om alsnog tot vaststelling daarvan over te gaan. De ter zake gemaakte afspraken maken vervolgens integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
 8. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN DIE VIA DE WEBSITE RESERVEREN
 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing in geval sprake is van een overeenkomst tussen mijnsteiger en een consument, gesloten rechtstreeks middels het reserveringsproces op de website.
 2. De consument is gerechtigd om de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, zonder opgave van redenen te ontbinden tot veertien dagen na totstandkoming daarvan. De consument kan de overeenkomst ontbinden door daartoe een verzoek in te dienen per e-mail of door gebruikmaking van het modelformulier voor herroeping, welke door mijnsteiger op de website dan wel bij de reserveringsbevestiging per e-mail aan de consument beschikbaar is gesteld.
 3. In geval levering van het gehuurde plaatsvindt tijdens de ontbindingstermijn als bedoeld in het vorige lid, geschiedt dit slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument. De consument verklaart in dat geval bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst binnen de bedenktijd van veertien dagen, op zijn verzoek plaatsvindt.
 4. De consument is bij uitoefening van het recht van ontbinding aan mijnsteiger een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door mijnsteiger is nagekomen tot de ontbinding van de overeenkomst, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument hiervoor aan mijnsteiger moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. mijnsteiger zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen.
ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
 1. Alle uitvoerings- en/of leveringstermijnen waartoe mijnsteiger waartoe mijnsteiger zich jegens de huurder heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is mijnsteiger mogelijk mede afhankelijk van de huurder of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan mijnsteiger toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9, worden de verplichtingen van mijnsteiger opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan mijnsteiger toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van mijnsteiger niet eerder in dan nadat de huurder mijnsteiger schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en mijnsteiger na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Verzuim van mijnsteiger als gevolg van een aan mijnsteiger toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de huurder recht op ontbinding van de overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
 4. Over de periode gedurende welke mijnsteiger onverhoopt niet in staat is het gehuurde aan de huurder te leveren, is de huurder aan mijnsteiger geen huurprijs verschuldigd. Indien de levering van het gehuurde op verzoek van de huurder evenwel wordt uitgesteld, is mijnsteiger bevoegd de overeengekomen huurprijs ook over de uitgestelde periode te berekenen, zulks onverminderd het recht van mijnsteiger de overeenkomst om die reden te ontbinden.
ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van vijf werkdagen. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een datum is overeengekomen waarop het gehuurde dient te worden teruggeleverd, eindigt de overeenkomst van rechtswege door bereiken van die einddatum.
 2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst door opzegging. In geval van opzegging door mijnsteiger, geldt een opzegtermijn van ten minste zeven dagen.
 3. De huurprijs wordt berekend tot en met de dag dat het gehuurde weer in bezit is van mijnsteiger, met een minimum van vijf werkdagen.
ARTIKEL 7. | LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE
 1. Het gehuurde wordt, al dan niet inclusief montage door mijnsteiger, geleverd op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze. Teruglevering, al dan niet inclusief demontage door mijnsteiger, geschiedt op overeenkomstige wijze.
 2. In geval het gehuurde door mijnsteiger op locatie van de huurder ter beschikking wordt gesteld en eventueel door mijnsteiger wordt gemonteerd, staat de huurder ervoor in dat:
 • een daartoe bevoegde persoon op de overeengekomen tijd of binnen het overeengekomen tijdsbestek, aanwezig is voor de inontvangstneming van het gehuurde;
 • de toegangswegen en aangewezen plaats van opstelling vrij zijn en geschikt zijn voor de aanvoer c.q. opstelling van het gehuurde en alle overige voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd voor zover zulks redelijkerwijs van de huurder kan worden gevergd.
 1. Indien de huurder niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid voldoet, is mijnsteiger gerechtigd het gehuurde mee terug te nemen en de daaruit voortvloeiende extra transportkosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van mijnsteiger op nakoming van de huurovereenkomst en aldus betaling van de huurprijs en eventuele andere overeengekomen kosten.
 2. Bij de levering van het gehuurde dient de huurder te controleren of de aard en hoeveelheid van het gehuurde aan de overeenkomst beantwoordt. Klachten ter zake dienen terstond aan mijnsteiger te worden gemeld. Na montage door mijnsteiger dan wel ingebruikname van het gehuurde door of vangwege de huurder, worden geen klachten meer geaccepteerd en vloeit er voor mijnsteiger uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 3. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat het gehuurde na afloop van de huurperiode op locatie van de huurder door mijnsteiger wordt afgehaald en eventueel wordt gedemonteerd, dient het gehuurde op die locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden afgehaald c.q. dient het gehuurde vrij toegankelijk te zijn om te kunnen worden gedemonteerd. Indien het gehuurde niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip c.q. binnen het overeengekomen tijdsbestek kan worden afgehaald c.q. kan worden gedemonteerd, is mijnsteiger gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de huurder in rekening te brengen.
 4. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van mijnsteiger wordt gesteld, is mijnsteiger gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de huurder door te berekenen, onverminderd het recht van mijnsteiger om volledige schadevergoeding, waaronder huurderving mede begrepen, te vorderen.
ARTIKEL 8. | NADERE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
 1. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bestemming van het gehuurde.
 3. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd. Eventuele gebreken of schade aan het gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de huurperiode, dienen door de huurder onmiddellijk te worden gemeld aan mijnsteiger.
 4. Indien mijnsteiger aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 5. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnsteiger niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins op een andere dan de overeengekomen locatie ter beschikking van derden te stellen.
 6. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan door de huurder onverwijld aan mijnsteiger te worden medegedeeld.
 7. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk weer ter beschikking is gesteld van mijnsteiger, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van mijnsteiger, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
 8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot mijnsteiger in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 9. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke instemming van mijnsteiger nimmer toegestaan ten aanzien van het gehuurde zelf herstel of onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen.
 10. Door het aangaan van de overeenkomst machtigt de huurder mijnsteiger, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats of plaatsen waar het gehuurde zich bevindt te betreden en het gehuurde aan een onderzoek te onderwerpen. De huurder is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaatsen mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens mijnsteiger in te stellen onderzoek.
 11. De huurder dient mijnsteiger onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het gehuurde of een deel daarvan, alsook zijn eventuele (voorlopige) surseance van betaling of faillissement. De huurder is in vorenbedoelde gevallen verplicht het gehuurde direct terug te leveren aan mijnsteiger. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.
ARTIKEL 9. | OVERMACHT
 1. mijnsteiger is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien mijnsteiger bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. mijnsteiger is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de huurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst mijnsteiger ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is mijnsteiger gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en het gehuurde terug te nemen. De huurder is verplicht mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
 3. Voorts is mijnsteiger gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door mijnsteiger op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de huurder verplicht de schade die mijnsteiger ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien mijnsteiger de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond opeisbaar.
ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
 1. Het aanbod van mijnsteiger vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de huurprijs en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn een totaalbedrag voor de minimale huurperiode van vijf werkdagen, een dagtarief per dag dat de minimale huurperiode wordt overschreden, eventuele transportkosten en een eventuele borg.
 2. Indien mijnsteiger in verband met de eventuele aflevering en/of teruglevering van het gehuurde bij locatie van de huurder parkeerkosten dient te maken, komen de werkelijk gemaakte parkeerkosten op basis van nacalculatie voor rekening van de huurder, tenzij daarvoor een vast bedrag is overeengekomen.
 3. Tenzij ter zake reeds uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is mijnsteiger gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van het door de huurder aan mijnsteiger verschuldigde te vorderen, zulks volledig naar eigen inzicht van mijnsteiger. mijnsteiger is niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven voor zolang de huurder in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende betalingsverplichting jegens mijnsteiger.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door mijnsteiger aangewezen wijze, binnen de door mijnsteiger vermelde of aangezegde termijn.
 5. mijnsteiger is gerechtigd de aan de huurder toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem ter beschikking te stellen.
 6. De huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op mijnsteiger te verrekenen met de door hem aan mijnsteiger verschuldigde bedragen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, vervallen eventueel overeengekomen kortingen en treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de huurder intreedt, is de huurder, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de huurder een consument is.
 8. Alle kosten in verband met (buiten)gerechtelijke en executiemaatregelen, welke mijnsteiger voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder.
 9. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt dat ten nadele van een consument niet wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten. Voorts worden aan een zodanige huurder, ter zake zijn betalingsverzuim, niet eerder extra kosten in rekening gebracht dan wanneer de huurder tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling van het openstaande bedrag over te gaan.
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
 1. De huurder is verplicht het gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder schade en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan mijnsteiger. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de huurder jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan mijnsteiger geleverd. Op verzoek van mijnsteiger is de huurder verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van mijnsteiger en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan mijnsteiger ter inzage te geven.
 2. Voor alle schade die tijdens de huur aan het gehuurde is toegebracht of ontstaan, is de huurder volledig aansprakelijk. De huurder is in elk geval aansprakelijk voor schade door verlies, verduistering, diefstal, beschadiging en vervreemding van het gehuurde.
 3. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat wordt teruggeleverd aan mijnsteiger dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor alle door mijnsteiger gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van mijnsteiger om huurderving te vorderen.
 4. De huurder is bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van mijnsteiger op volledige schadevergoeding.
 5. De eventueel door de huurder betaalde borgsom mag door mijnsteiger worden verrekend met de vorderingen van mijnsteiger op de huurder.
ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID VAN MIJNSTEIGER EN VRIJWARING
 1. De huurder draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door huurder verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de huurder die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan mijnsteiger kan worden toegerekend.
 2. mijnsteiger kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten met betrekking tot het gehuurde.
 3. mijnsteiger is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkoming van derden van wiens hulp mijnsteiger bij de uitvoering van de overeenkomst eventueel gebruik maakt.
 4. mijnsteiger is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder letselschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder meer onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op mijnsteiger worden verhaald. De huurder dient zich hiervoor zo nodig zelf te verzekeren. mijnsteiger is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het onderhavige artikel, jegens de huurder slechts aansprakelijk te houden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mijnsteiger aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan mijnsteiger toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. mijnsteiger heeft te allen tijde het recht eventuele schade waarvoor mijnsteiger, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De huurder dient mijnsteiger daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van mijnsteiger ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van mijnsteiger is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van mijnsteiger betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van mijnsteiger nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door mijnsteiger afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van mijnsteiger dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste maand van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 3. De huurder vrijwaart mijnsteiger van al zijn aanspraken en aanspraken van derden in verband met schade waarvan de oorzaak aan een ander dan aan mijnsteiger toerekenbaar is.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens mijnsteiger één jaar.
ARTIKEL 14. | DERDENBEDING
 1. De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van mijnsteiger te vorderen heeft of mocht hebben uit welke hoofde dan ook.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de overeenkomst tussen partijen, zal de huurder het gehuurde op eerste verzoek van mijnsteiger aan een derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van mijnsteiger jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als hier bedoeld, dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie als bedoeld in het vorige lid zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door de huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten voor de resterende looptijd van de overeenkomst tussen mijnsteiger en de huurder, zulks onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het bepaalde in dit artikel kan noch door huurder of mijnsteiger worden herroepen.
ARTIKEL 15. | KLACHTBELEID
 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door mijnsteiger dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.4, binnen bekwame tijd nadat de huurder de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij mijnsteiger.
 2. Bij mijnsteiger ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een consument, in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van mijnsteiger aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Copyright © 2024, mijnsteiger b.v., Alle rechten voorbehouden.