035 523 87 17

Algemene voorwaarden

download als pdf

 

1. Definities
 • AV; De onderhavige algemene voorwaarden.
 • Opdracht; Iedere overeenkomst die wordt aangegaan met MijnSteiger.nl.
 • Opdrachtgever; De natuurlijke- of rechtspersoon die met MijnSteiger.nl een overeenkomst afsluit.
 • Goederen; Al hetgeen door MijnSteiger.nl krachtens een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan wel gebruikt bij uitvoering van de betrokken opdracht.


2. Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door en met MijnSteiger.nl.
 • 2.2 Eventueel van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever die met MijnSteiger.nl een overeenkomst sluit worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan dat deze AV van toepassing zijn.
 • 2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke- door beide partijen getekende overeenkomst- worden afgeweken. Indien in zo’n geval op een of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


3. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
 • 3.1 Alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
 • 3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra MijnSteiger.nl een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen c.q. aanvullingen op een overeenkomst alsmede de acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.
 • 3.3 Indien een door MijnSteiger.nl aan opdrachtgever gezonden schriftelijke opdrachtbevestiging niet, of niet binnen 3 (drie) dagen na verzending ervan, ondertekend aan MijnSteiger.nl wordt geretourneerd, dan mag MijnSteiger.nl ervan uitgaan dat de Opdrachtgever stilzwijgend akkoord is gegaan met de inhoud van evenbedoelde opdrachtbevestiging, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk te kennen geeft niet ermee akkoord te gaan.


4. Prijzen en Tarieven
 • 4.1 Prijzen en Tarieven worden per opdracht door MijnSteiger.nl vastgesteld en gelden slechts voor de datum van de levering van diensten en/of goederen exclusief btw en af depot, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • 4.2 In de prijzen en tarieven van MijnSteiger.nl zijn slechts (in)begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door MijnSteiger.nl gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar achteraf worden hersteld.
 • 4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen zijn teruggehaald c.q. in goede staat zijn terugbezorgd.
 • 4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen,accijnzen, boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding en dergelijke – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 4.5 Levering vindt plaats ‘’áf depot’’ van MijnSteiger.nl door overhandiging van de goederen dan wel door plaatsing ervan of door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming als opgegeven door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.
 • 4.6 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de verhuurperiode en de berekening van de huurprijs – tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 4.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden, dan komen de daarmee in verband houdende kosten, zoals vertraging, niet kunnen uitvoeren van de opdracht voor rekening etc. voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4.8 De goederen staan voor rekening en risico van de opdrachtgever op de werklocatie. Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde, waaronder kosten van extra transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand der werkzaamheden of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • 4.9 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen op de werklokatie.


5. Betalingen
 • 5.1 Alle betalingen dienen contant of binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van MijnSteiger.nl dan wel op haar Bank- of Gironummer door bijschrijving te worden voldaan, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 • 5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.
 • 5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichting in gebreke is , is hij gehouden de wettelijke rente- een gedeelte van een maand als een maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag aan MijnSteiger.nl te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van de betrokken Opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten, buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10% van het opeisbare bedrag.
 • 5.4 MijnSteiger.nl is gerechtigd welke zij uit welke hoofde dan ook, jegens Opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering hoe ook genaamd, jegens MijnSteiger.nl niet nakomt, Indien de Opdrachtgever meer dan dertig dagen in verzuim is, behoudt MijnSteiger.nl zich het recht voor iedere overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van MijnSteiger.nl op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.


6. Beëindiging overeenkomst
 • 6.1 MijnSteiger.nl behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomt voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. vermissing hiervan.
 • 6.2 MijnSteiger.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen indien: - Het personeel van MijnSteiger.nl dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; - Bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met name de windsnelheid, van dien aard is dat het voortzetten hiervan niet verantwoord is.
 • 6.3 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst niet aan de orde is op grond van een niet aan MijnSteiger.nl te wijten oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.


7. Reclames
 • 7.1 Onder reclames worden verstaan alle klachten van de Opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering) van de opdracht.
 • 7.2 Reclames dienen schriftelijk en duidelijk gemotiveerd binnen 3 dagen na constatering van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.


8. Verzekeringen en schade
 • 8.1 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur afgegeven en genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer der goederen in het depot van MijnSteiger.nl.
 • 8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de Opdrachtgever toegestaan om zonder de uitdrukkelijke toestemming van MijnSteiger.nl de goederen van de aangegeven werklocatie te verwijderen of te doen verwijderen met het oogmerk deze op een andere plaats/locatie op te stellen of te doen stellen.
 • 8.3 De Opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen, hij is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schades, risico, vermissing en diefstal.
 • 8.4 De Opdrachtgever is verplicht bij iedere retourzending van goederen aan MijnSteiger.nl, om welke reden dan ook MijnSteiger.nl ten minste 3 (drie) dagen van te voren daarvan te verwittigen. De Opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode ontstane schade veroorzaakt door wat voor reden dan ook, te vergoeden, normale slijtage uitgezonderd.
 • 8.5 Nadat MijnSteiger.nl het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, of van de werklocatie heeft opgehaald behoud zij zich het recht voor om binnen een redelijke bij de Opdrachtgever te reclameren dat het door opdrachtgever gehuurde materiaal niet in goede staat is terug ontvangen. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.